Kdo jsme?

Centrum právní pomoci je poradna pro podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty, které potřebují snížit procento neuhrazených faktur od svých odběratelů - potřebují tedy "vymoci" své peníze

Co děláme?

Pomáháme podnikajícím fyzickým osobám a podnikatelským subjektům v oblasti vymáhání pohledávek až po soudní cestu, následně s vymáhání prostřednictvím exekutorského úřadu. Jako přidruženou službu zajišťujeme likvidace společností 

Jak probíhá vymáhání pohledávek a kolik mě to bude stát?

Proces vymáhání pohledávek je v podstatě administrativní činností, ze strany zadavatele (ten kdo potřebuje vymáhat peníze) je třeba doložit:

  • fakturu vydanou/smlouvu, ze které dluh plyne
  • odeslané upomínky dlužníkovi
  • komunikaci mezi zadavatelem a dlužníkem

Na základě těchto dokumentů lze řešit vymáhání pohledávky tak, že se pohledávka postoupí na nás a zadavatel, tak dostane finanční prostředky ponížené o naši provizi nebo na plnou moc, kdy se v samostatné smlouvě vyřeší výše naší provize a plnění nastane při vymožení.

Když je vymáhání pohledávky úspěšné, co se děje dál?

Celý systém je postavený na mimosoudní dohodě, dlužník má tedy v několika krocích v rámci procesu, vždy možnost proces zastavit, uhradit dluh - dohodnout se. Pokud ovšem dlužník není ochoten se dohodnout, jde pohledávka na vymáhání k příslušnému soudu. Zde opět soud umožní dlužníkovi, aby se vyjádřil a případně, aby se strany dohodly mimosoudně. Pokud ani zde dlužník nereaguje a soud rozhodne ve prospěch zadavatele (žalobce), tak je vydán rozsudek. Po nabytí právní moci takového rozsudku má opět dlužník (žalovaný) lhůtu pro úhradu dluhu (už se ovšem bavíme o jistině, úroku z prodlení, nákladech spojených s řízením). Pokud dlužník (žalovaný) dluh neuhradí, nastupuje na "scénu" exekutorský úřad.