LEX COVID - 19

Přehled podstatných zákonů a novel v souvislosti s COVID-19 - LEX COVID.  Jednoduchým a přehledným způsobem Vám chceme předložit zákony přijaté v souvislosti s řešením pandemie koronaviru.  Seznam neobsahuje četná nařízení vlády, usnesení vlády a další krizová opatření vlády, či opatření ministerstev.

Zákony, které v souvislosti s pandemií koronaviru platí:

Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu (185/2020 Sb.)

Zavádí výjimku z vrácení plateb (jinak i bezdůvodné obohacení) v souvislosti s odstoupením od smlouvy od zájezdu a toto nahrazuje vydáním poukazu, nebo odkladem vrácení platby při nevyužití poukazu.

Každé odstupné (stornopoplatek) snižuje o 10 %, kdy na tuto částku je vydán poukaz. Toto ustanovení nebere právo zákazníka napadnout u soudu nepřiměřenost výše odstupného.

V případě, že zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Zákon o prodloužení lhůt voleb do senátu (187/2020 Sb.)

Dny konání voleb stanoví prezident republiky nejpozději 20 dnů před prvním dnem voleb tak, aby se první kolo voleb i případné druhé kolo voleb uskutečnily do 30. června 2020

ZÁKON LEX COVID (soudy, oběti, insolvence) (191/2020 Sb.)

Zákon upravuje například prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v exekučním řízení, insolvenčním řízení, či navrácení lhůty v trestním řízení, či prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech.

Dále zákon stanovuje zejména:

  • odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh do uplynutí 6ti měsíců ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii (nejpozději do 31. 12. 2020 a vždy v souvislosti s epidemií)
  • zákaz podávání věřitelských insolvenčních návrhů
  • možnost podat návrh na snížení splátek při oddlužení
  • možnost odpustit dosud neuspokojený dluh insolvenčního dlužníka
  • prodloužení funkčního období členů volených orgánů o 3 měsíce po dni skončení mimořádného opatření
  • prodloužení lhůty k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace
  • zákaz prodeje movitých věcí a nemovitých věcí v exekuci (za určitých podmínek)
  • vyloučení požadavku na sankce a smluvní úroky z prodlení, pokud je prodlení způsobeno epidemií
  • možnost podat návrh na mimořádné moratorium k insolvenčnímu soudu, jako ochranného institutu pro podnikatele

Zákon o změně v ČNB (192/2020 Sb.)

Do 31. prosince 2021 je Česká národní banka též oprávněna k plnění svých úkolů obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínových obchodů

Zákon o opatřeních na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby (209/2020 Sb.)

Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době, a převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

Zákon o dopadech opatření na nájemce prostor sloužících podnikání (210/2020 Sb.)

Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době, a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (214/2020 Sb.)

Upravuje pravidla pro Exportní pojišťovnu, např. 19 za účelem vyšší dostupnosti likvidity exportně orientovaných podniků bez nutnosti získání povolení podle zvláštního právního předpisu. 

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (177/2020 Sb.)

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,

a) do 31. října 2020, nebo

b) do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti (161/2020 Sb.)

Neaplikuje se podmínka pro účely poskytování příspěvku v rámci cíleného programu k řešení zaměstnanosti, a to: "Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně"

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 (160/2020 Sb.)

Zákon o kompenzačním bonusu (159/2020 Sb.)

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období od 12. března do 30. dubna 2020.

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (137/2020 Sb.)

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb.

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (136/2020 Sb.)

Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (135/2020 Sb.)

Za zajímavost považujeme vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem, kdy platí: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Zákon o pravidlech pro vzdělávání (188/2020 Sb.)

Upravuje podmínky vysokého školství. Stanovuje např. výjimky pro platby školného v období do 31. 8. 2020 nebo odpuštění podmínek pro předložení dokumentů k přijetí na vysokou školu.

Zákon, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (134/2020 Sb.)

Přehledy podle zákona se předkládají nejpozději do 3. srpna 2020. Od března 2020 do srpna 2020 se nepoužije ustanovení o penále. Zálohu za pojistné za stejné období OSVČ neplatí.

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (133/2020 Sb.)

Zavádí nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě ve věku do 10 let a zároveň i pro děti nad 10 let (umístění v zařízení, lehká závislost v I. stupni, či poskytnutí služebního volna příslušníkům bezpečnostních sborů), a to až do věku 13 let.

Není Vám některý ze zákonu jasný? Nebojte se nás zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.