Poukaz na zájezd od cestovní kanceláře

Dne 16. 4. 2020 byl schválen návrh zákona, který umožňuje pořadatelům odklad vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákon je účinný od 24. 4. 2020.

Tzv. "ochranná doba", kterou zákon zavází, se vztahuje pouze na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 a pokud došlo k odstoupení ze strany zákazníka z důvodu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v místě určení nebo jeho bezprostředním okolí, nebo došlo k odstoupení ze strany pořadatele zájezdu z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností které brání realizaci zájezdu a k odstoupení došlo ještě před zahájením zájezdu.

POUKAZ NA ZÁJEZD

Rozhodne-li se pořadatel zájezdu využít ochranou dobu, musí to zákazníkovi písemně sdělit a zároveň mu vystavit poukaz na zájezd. Poukaz na zájezd musí mít hodnotu veškerých zaplacených plateb za zájezd a musí být zajištěn pro případ úpadku pořadatele. Platnost poukazu trvá po dobu ochranné doby, to je od jeho vystavení do 30 dne ode dne, kdy zákazník požádal o náhradní zájezd a pořadatel jej nenabídl, nejdéle však do 31. 8. 2021. Po tuto dobu má zákazník právo žádat po pořadateli nabídku zájezdu, který bude stejné jakosti jako zájezd původní. Alternativně může žádat o zájezd vyšší jakosti s možností doplacení rozdílu. Zákazník není povinen doplatit rozdíl za zájezd vyšší jakosti, pokud pořadatel zájezdu nenabídl zákazníkovi zájezd stejné jakosti. Nevyužije-li zákazník tento poukaz, musí pořadatel vyplatit zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

ODMÍTNUTÍ POUKAZU

Poukaz na zájezd obecně nelze odmítnout. Lze ho pouze nevyužít v ochranné době. Zákon zároveň stanovuje výčet osob, které mohou kdykoli oznámit pořadateli odmítnutí poukazu. Pořadatel pak musí vrátit veškeré platby do 14 dnů od tohoto odmítnutí.

Zákazníci, kteří mohou poukaz na zájezd odmítnout jsou:

  • Držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P
  • Osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
  • Těhotná osoba
  • Osoba na rodičovské nebo mateřské dovolené
  • Osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě
  • Osoba starší 65 let
  • zaměstnanec, který ke dni oznámení o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce
  • školy a školská zařízení

POUKAZ NA ZÁJEZD Z ČÁSTI ODSTUPNÉHO

Někteří zákazníci z důvodu ekonomickou či sociální situace, způsobené současnou pandemií, jsou nuceni k rušení svých dovolených i za cenu placení sjednaného odstupného. Nemusí přitom jít jen o zahraniční dovolené.

Zákon nově umožňuje žádat po pořadateli zájezdu vystavení poukazu na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného. Pořadatel musí poukaz vydat do 14 dnů od Vaší žádosti. Podmínkou je, aby o poukaz bylo zažádáno do 3 měsíců od zániku smlouvy o zájezdu. Tento zákon se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Platnost tohoto poukazu musí být minimálně 12 měsíců od vystavení a musí být zajištěn pro případ úpadku pořadatele. Oproti poukazu, kterým pořadatel odkládá povinnost vrácení peněz za zájezd, nelze po vypršení platnosti poukazu z části odstupného žádat vyplacení jeho peněžní hodnoty.

Máte dotaz? Nebojte se nás zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.