Úprava výkonu práce zaměstnanců

Nejběžnější úpravy pracovního práva v souvislosti s vyhlášením karantény:

HOMEOFFICE: Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele. Dohodu se uzavírá v rámci ust. § 317 zákoníku práce, tzn. o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele v pracovní době, kterou si zaměstnanec rozvrhuje sám. Protože jde o dohodu není zaměstnanec povinen na úpravu pracovněprávního vztahu přistoupit.

ÚPRAVA SMĚN: Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn. O tomto musí včas s seznámit zaměstnance (14 dnů předem), nedohodl-li se na kratší době se zaměstnancem. 

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. 


DOVOLENÁ: Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. Zaměstnavatel může dovolenou nařídit, ale alespoň, musí o tom informovat 14 dnů předem. Může nařídit pouze polovinu celého rozsahu smluvně určené dovolené v kuse. Zbytek musí rozvrhnout do celého roku.

PRACOVNÍ VOLNO BEZ NÁHRADY MZDY NEBO PLATU: Zaměstnavatel může vyhovět žádosti zaměstnance. V případě přerušení dopravního provozu (resp. zpoždění) (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen absenci zaměstnance omluvit, zaměstnanci však náleží neplacené pracovní volno, a to na nezbytně nutnou dobu.


PŘEKÁŽKA NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE: Je-li zaměstnanec připraven práci konat, ale zaměstnavatel mu ji nepřiděluje ), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.


KONTO PRACOVNÍ DOBY: Dočasné opatření, tak aby u zaměstnavatele nedocházelo k zbytečným překážkám na straně zaměstnavatele, v rámci zachování výroby a poskytování služeb, lze realizovat také prostřednictvím konta pracovní doby. Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis na dobu maximálně 26 týdnů, resp. 52 týdnů, ve které bude rozmělněna pracovní doba z doby, kdy nebylo možné vykonávat práci. Je nutné splnit přísné formální postupy.


ČÁSTEČNÁ NEZAMĚSTNANOST: Právo uplatnit tento institut svědčí zaměstnavateli, pokud došlo k nepředvídanému omezení odbytu poptávky po jeho zboží nebo službách a zaměstnavatel zaměstnanci v důsledku této skutečnosti nemůže přidělovat práci v rozsahu ujednaného pracovního úvazku (například 40 hodin/týden). Jedná se o jednu z překážek v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 209 zákoníku práce. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze institut uplatnit pouze v součinnosti s odborovou organizací. Zákon předpokládá dohodu zaměstnavatele a odborové organizace o výši náhrady mzdy, která bude zaměstnancům poskytnuta v době částečné nezaměstnanosti. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, výše náhrady mzdy, která se poskytuje zaměstnancům po dobu částečné nezaměstnanosti, musí být stanovena vnitřním předpisem. Minimální výše náhrady mzdy je 60 % průměrného výdělku.

VÝPOVĚĎ PRO NADBYTEČNOST: Zaměstnavatel může samozřejmě zvolit i nepopulární variantu výpovědi pro nadbytečnost, která bývá i k povinnému odstupnému značně nákladná:


OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU: Pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, zejména pokud jde o zvýšené hygienické nároky na provozovnu podnikatele, může mu zaměstnavatel okamžitě vypovědět pracovní poměr.

Potřebujete poradit?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.