Zrušení zájezdu z důvodu coronaviru

Od 16. 3. 2020 platí pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka, například zaměstnanců v nákladní, drážní či letecké dopravě. Kromě samotného uzavření hranic se ruší například lety, uzavírají se hotely. Dále v případě návratu ze zahraničí je povinná 14denní karanténa. Ministerstvo zdravotnictví vede i seznam zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

V důsledku vládních a zákonných opatření proti šíření nákazy COVID-19 dochází k rušení zájezdů a odstupování od smluv. To jak zákazníky, tak pořadateli. Pořadatel může odstoupit od smlouvy o zájezdu mimo jiné v případě, že mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Zákaz vycestovat lze bezesporu za mimořádnou okolnost považovat. Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy. Pro tyto případy bývá často smluvena povinnost zaplatit odstupné. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU PRO MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI

Dle § 2535 občanského zákoníku: "Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody."

Občanský zákoník nespecifikuje, co se považuje za nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, ale směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302, ze kterého § 2535 občanského zákoníku vychází, uvádí jako příklad významná rizika pro lidské zdraví, například výskyt ohniska závažného onemocnění.

Bezplatné storno zájezdů se proto vztahuje na země s výskytem COVID-19, jestliže je situace v cílové zemi taková, že významně ovlivní zájezd nebo přepravu do země (viz také doporučení Ministerstva pro místní rozvoj). Rozhodující jsou okolnosti v místě a bezprostředním okolí cílového určení zájezdu, nelze proto bezplatně stornovat zájezd pouze s odůvodněním, že hranice České republiky jsou uzavřené. Pokud jsou uzavřené hranice země cílového určení zájezdu, případně je země zařazena mezi rizikové země, tak naopak postup dle § 2535 je na místě. Bezplatné storno zájezdu je nutné uplatnit před zahájením zájezdu, nikoli až v jeho průběhu.


Zrušil pořadatel Váš zájezd? Odstoupili jste od smlouvy? Zákon nově umožňuje pořadatelům odklad vrácení peněz. Více v našem článku zde.


VÝHRADA K VÝŠI ODSTUPNÉHO A ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU

Cestovní kancelář má v případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, nárok na předem dohodnuté odstupné. Pokud však máte za to, že výše tohoto odstupného je nepřiměřená, můžete zaslat cestovní kanceláři výhradu k nepřiměřené výši uplatněného odstupného a zároveň požádat o vrácení přeplatku na odstupném. 

POUKAZ NA ZÁJEZ Z ČÁSTI ODSTUPNÉHO

Již schválený návrh zákona nově umožňuje žádat po pořadateli zájezdu vystavení poukazu na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného. Pořadatel musí poukaz vydat do 14 dnů od Vaší žádosti. Podmínkou je, aby o poukaz bylo zažádáno do 3 měsíců od zániku smlouvy o zájezdu. Tento zákon se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Platnost tohoto poukazu musí být minimálně 12 měsíců od vystavení a musí být zajištěn pro případ úpadku pořadatele. Oproti poukazu, kterým pořadatel odkládá povinnost vrácení peněz za zájezd, nelze po vypršení platnosti poukazu žádat vyplacení jeho peněžní hodnoty.


ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZÁJEZDU PRO NEMOŽNOST PLNĚNÍ

Dle § 2006 občanského zákoníku: "Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době." Za nemožnost se považuje i právní nedovolenost, tj. uzavření hranic a s tím spojený zákaz cestovat. S ohledem na možnost vycestovat po určené době zájezdu máme ale za to, že nelze bez dalšího dospět k závěru, že všechny smlouvy o zájezdu zanikají ze zákona pro nemožnost plnění. Vždy bude nutné posoudit, zda dle okolností případů (např. rizikovost cílového určení zájezdu a možnost posunutí zájezdu na pozdější termín) se jedná spíše o přechodnou nemožnost (v dohledné době překážka pomine), nebo nelze realisticky očekávat v dohledné době odpadnutí překážky. V případě zániku smlouvy z důvodu nemožnosti plnění mají cestovní kanceláře povinnost vrátit dosud uhrazené plnění, neboť se jedná o bezdůvodné obohacení.

Dle § 1980 občanského zákoníku: "Byla-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá." Posouzení zájezdu jako fixního závazku bude záviset na okolnostech případů, kdy nelze bez dalšího říct, že na vycestování v pozdější době nebude mít cestující zájem. Ve většině případu se ale bude jednat o fixní závazek, neboť o dovolenou v jiném neurčitém termínu nebude mít většina cestujících zájem. Stejně jako v případě nemožnosti plnění, i zde zaniká závazek ze zákona a cestovní kancelář je povinna vrátit dosud uhrazené plnění, neboť se jedná o bezdůvodné obohacení. Ve smlouvě může být ujednáno, že se zájezd za fixní závazek v konkrétním případě nepovažuje.

Aktuální situace je pro cestovní kanceláře náročná. Peníze uhrazené cestujícími budou pravděpodobně ve většině případu již u konečného poskytovatele služeb pro cestující (zejména za ubytování a dopravu). Nikdo nedokáže předpovědět, jak dlouho se bude pandemie ještě šířit a jak dlouho budou trvat omezení přijatá jednotlivými státy.

NÁVRH NA ZMĚNU SMLOUVY ZÁJEZDU

Dle § 1901 občanského zákoníku: "Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností.". Dle § 1902 občanského zákoníku: "Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen." Jako přijatelnou variantu řešení se nám tedy jeví rovněž dohoda o změně obsahu smlouvy o zájezdu, na které se dohodnete přímo s cestovní kanceláří. Zvlášť v dnešní krizové době lze předpokládat, že cestovní kanceláře s požadavky na změnu smlouvy vyjdou vstříc.

Dne 16. 4. 2020 byl schválen návrh zákona umožňující odklad vrácení zaplacených částek pořadateli zájezdů prostřednictvím vydání tzv. cestovních poukazů. Podrobnosti o podmínkách tohoto opatření uvádíme zde.

POSTOUPENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU NA TŘETÍ OSOBU

Další variantou je také možnost zákazníka postoupit smlouvu o zájezdu jako celek. Pokud se zájezdu nechcete či nemůže zúčastnit a zároveň nechcete či nemůžete od smlouvy o zájezdu odstoupit, pak můžete smlouvu jako celek postoupit na třetí osobu, se kterou se dohodnete, že má o zájezd (byť např. s posunutým datem odjezdu) zájem.

Nejste si jistit jak postupovat při vrácení ceny za zájezd?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.