Každá osoba, která se stala obětí trestného činu se vyznačuje vyšší mírou zranitelnosti a je třeba speciálního přístupu, aby následky trestného činu byly minimalizovány na co nejmenší možnou míru.  Obětem trestných činů přísluší celá řada specifických práv, jako například právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na peněžitou pomoc, právo na ochranu před druhotnou újmou.

Naším cílem je, aby obětem byla poskytnuta co nejvyšší míra ochrany. Nebojte se na nás obrátit co nejdříve od okamžiku spáchání trestného činu. Nečekejte na okamžik, kdy je zahájen s pachatelem soud a je úplně zbytečné čekat na odsuzující rozsudek. Platí, že pokud chcete uplatnit náhradu škody v trestním řízení, musíte tak učinit nejpozději při prvním jednáním soudu a před prováděním dokazování.

Pomáháme již ve fázi prošetřování trestného činu Policií ČR a zastupujeme v trestním i civilním řízení před soudem - bez ohledu na to, zda byl poškozený odkázán k občanskoprávnímu soudu, či nikoliv.

Nebojte se finanční zátěže sporu

Oběti trestných činů mají nárok na zastoupení advokáta v trestním řízení na náklady státu. Jedná se tedy o takového advokáta, kterému oběť sama nic neplatí. 

Zastoupení advokátem

Zastupujeme oběti domácího násilí, psychického teroru i fyzického násilí, oběti násilných trestných činů, specializujeme se rovněž na zvlášť zranitelné oběti, mezi něž lze řadit seniory, dětské oběti, oběti sexuálně orientovaných trestných činů, osoby s postižením atd.